Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ συνεδρίασε διαπ περιφοράς (μέσω απσοτολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποδοχή γνωμοδότησης επιτροπής – Κατακύρωση διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

2. Αποδοχή χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

3. Ανατροπή δεσμεύσεων 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού ν. 2 και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

2. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων – Επαναπροκήρυξη.

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

7. Έγκριση διαγραφής ΤΖΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ από το μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερβίων.

8. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς & Αξιολόγηση Προσφορών).

9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (Διαδικασία Μικροδιαφορών) επί της αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Σερβίων.

10. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 81/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Τσιτσιουρής Νικόλαος του Ιωάννη κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

11. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 82/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Μπατσίλας Ιωάννης του Δημητρίου κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

12. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 83/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Δισερής Ξενοφώντας κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί στήριξης απόρων κατοίκων του Δήμου ενόψει εορτών και λόγω διάδοσης Covid-19 μέσω προμήθειας τροφίμων – Διάθεση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Σερβίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση φακέλου έργου και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Δράσεις Προστασίας Υδάτων Δήμου Σερβίων».

2. Έγκριση φακέλου έργου και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σερβίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» (Πρόσκληση ΑΤ 12) και σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποστήριξη υποβολής της πρότασης στα πλαίσια της Α.Τ 12 Πρόσκλησης.

2. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας: 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων», για την πράξη «Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή πράσινου σημείου για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Σερβίων».

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Σερβίων».

4. Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Σερβίων».

5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προκρινόμενων Προσφορών για το διαγωνισμό «Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερβίων 2019-2021».

6. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

7. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

11. Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων τους για κάλυψη αναγκών λόγω COVID και λοιπών δαπανών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο "Συλλογή βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων", στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», αναφορικά με τις "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων" στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 3532/30-10-2020 πρόσκλησης 132.

2. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Σερβίων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

3. Επικαιροποίηση Μητρώου Πολιτικής Προστασίας

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση τελών ύδρευσης στην Κοινότητα Πολυρράχου.

5. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων.

7. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

8. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 7.375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

9. Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021».

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2020.

11. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για ανάγκες COVID και αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

12. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα του Δήμου Σερβίων» ποσού 30.000,00 από το Πράσινο Ταμείο – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

13. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία του Δήμου Σερβίων» ποσού 50.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

14. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων θέας και αναψυχής» ποσού 37.820,00 € από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ».

5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

6. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».

7. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».

8. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

9. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

10. Περί ένταξης έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης).

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στο Μέτρο 1: «Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία» του Άξονα Προτεραιότητας 2:  «ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΣΔΚΟ)» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018».

2. Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στο Μέτρο 1: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»  του Άξονα Προτεραιότητας 1  «ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ)»  στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018». 

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χρησιμοποίηση του ποσοστού του 12% των επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ. αριθ. 45/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (ΜΕΝΑ AZIS κατά του Δήμου Σερβίων) – Νέο αίτημα για συμβιβαστική επίλυση κατόπιν αναβολής συζήτησης του θέματος κατά τη συνεδρίαση της 29.09.2020 – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

2. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 91582 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ».

3. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 4238/25.08.2020 σύμβασης της υπηρεσίας «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Σερβίων» (20SYMV007216640 2020-08-25).

4. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί αποδοχής της έγκρισης πρόσληψης δεκαοκτώ (18) ειδικοτήτων μουσικών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.107 του Ν.4483/2017 & εξουσιοδότηση Δημάρχου για έκδοση ανακοίνωσης και ορισμό επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί ορισμού αντιπροέδρου στην Οικονομική Επιτροπή.

2. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ' αριθμ. 38/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» κατά πρώην Δήμου Σερβίων - Βελβεντού). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

3. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ' αριθμ. 45/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (ΜΕΝΑ AZIS  κατά του Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

4. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση – Συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 30/2019 αγωγής των Υπαλλήλων συνδεόμενων  με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Βαγιάτη Γιαννούλα και λοιποί) κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Σερβίων – Βελβεντού» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης με την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (καταβολή δώρων και επιδομάτων αδείας).

5. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση – Συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 42/2019 αγωγής των Υπαλλήλων συνδεόμενων  με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Σόνια Γρηγοριάδου και λοιποί) κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Σερβίων – Βελβεντού» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης με την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών(καταβολή δώρων και επιδομάτων αδείας).

6. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση – Συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 76/2019 αγωγής των Υπαλλήλων συνδεόμενων  με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Σοφία     Παπαδοπούλου και Γεωργία Χατζηαντωνίου) κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Σερβίων – Βελβεντού» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης με την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (καταβολή δώρων και επιδομάτων αδείας).

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

8. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

9. Περί έγκρισης 2ου  πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την υπηρεσία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

10. Περί αποδοχής παραχώρησης χαλικιού από χωράφι ιδιώτη στην περιοχή της Ελάτης.

11. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης με αριθμό 54 στην περιοχή Παλαιάς Λάβας έκτασης 5.296,73 τμ.

12. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 882 τεμαχίου έκτασης 260,90 τ.μ. στην Κοινότητα Ροδίτη.

13. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων (Ο.Τ. 41Α – Αριθμός 014806).

14. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 2.000 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

15. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης με αριθμό 451 επιφάνειας 80.625 m2 στην Κοινότητα Ελάτης.

16. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στον οικισμό Λάβας.

17. Περί ανοίγματος e-banking για λογαριασμούς Δήμου.

18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 90591 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

2. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88481 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ».

3. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 90576 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

4. Περί υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της περιόδου 2012 - 2016 τη υπηρεσία με τίτλο "Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Σερβίων".

5. Περί υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Σερβίων».

6. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

7. Περί αποδοχής των όρων χρηματοδότησης ύψους 169.126,40 € και συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», για την πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων ».

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης για την 4μηνη πρόσληψη 12 ατόμων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ