Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί ορισμού αντιπροέδρου στην Οικονομική Επιτροπή.

2. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ' αριθμ. 38/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» κατά πρώην Δήμου Σερβίων - Βελβεντού). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

3. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ' αριθμ. 45/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (ΜΕΝΑ AZIS  κατά του Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

4. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση – Συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 30/2019 αγωγής των Υπαλλήλων συνδεόμενων  με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Βαγιάτη Γιαννούλα και λοιποί) κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Σερβίων – Βελβεντού» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης με την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (καταβολή δώρων και επιδομάτων αδείας).

5. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση – Συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 42/2019 αγωγής των Υπαλλήλων συνδεόμενων  με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Σόνια Γρηγοριάδου και λοιποί) κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Σερβίων – Βελβεντού» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης με την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών(καταβολή δώρων και επιδομάτων αδείας).

6. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση – Συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 76/2019 αγωγής των Υπαλλήλων συνδεόμενων  με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Σοφία     Παπαδοπούλου και Γεωργία Χατζηαντωνίου) κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Σερβίων – Βελβεντού» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης με την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (καταβολή δώρων και επιδομάτων αδείας).

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

8. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

9. Περί έγκρισης 2ου  πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την υπηρεσία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

10. Περί αποδοχής παραχώρησης χαλικιού από χωράφι ιδιώτη στην περιοχή της Ελάτης.

11. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης με αριθμό 54 στην περιοχή Παλαιάς Λάβας έκτασης 5.296,73 τμ.

12. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 882 τεμαχίου έκτασης 260,90 τ.μ. στην Κοινότητα Ροδίτη.

13. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων (Ο.Τ. 41Α – Αριθμός 014806).

14. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 2.000 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

15. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης με αριθμό 451 επιφάνειας 80.625 m2 στην Κοινότητα Ελάτης.

16. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στον οικισμό Λάβας.

17. Περί ανοίγματος e-banking για λογαριασμούς Δήμου.

18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ