Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο "Συλλογή βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων", στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», αναφορικά με τις "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων" στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 3532/30-10-2020 πρόσκλησης 132.

2. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Σερβίων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

3. Επικαιροποίηση Μητρώου Πολιτικής Προστασίας

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση τελών ύδρευσης στην Κοινότητα Πολυρράχου.

5. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων.

7. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

8. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 7.375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

9. Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021».

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2020.

11. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για ανάγκες COVID και αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

12. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα του Δήμου Σερβίων» ποσού 30.000,00 από το Πράσινο Ταμείο – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

13. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία του Δήμου Σερβίων» ποσού 50.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

14. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων θέας και αναψυχής» ποσού 37.820,00 € από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ