Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» (Πρόσκληση ΑΤ 12) και σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποστήριξη υποβολής της πρότασης στα πλαίσια της Α.Τ 12 Πρόσκλησης.

2. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας: 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων», για την πράξη «Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή πράσινου σημείου για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Σερβίων».

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Σερβίων».

4. Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Σερβίων».

5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προκρινόμενων Προσφορών για το διαγωνισμό «Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερβίων 2019-2021».

6. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

7. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

11. Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων τους για κάλυψη αναγκών λόγω COVID και λοιπών δαπανών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ