Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού ν. 2 και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

2. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων – Επαναπροκήρυξη.

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

7. Έγκριση διαγραφής ΤΖΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ από το μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερβίων.

8. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς & Αξιολόγηση Προσφορών).

9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (Διαδικασία Μικροδιαφορών) επί της αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Σερβίων.

10. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 81/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Τσιτσιουρής Νικόλαος του Ιωάννη κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

11. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 82/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Μπατσίλας Ιωάννης του Δημητρίου κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

12. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 83/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Δισερής Ξενοφώντας κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ