Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ