Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ».

5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

6. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».

7. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».

8. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

9. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

10. Περί ένταξης έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης).

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ