Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί αποδοχής της έγκρισης πρόσληψης δεκαοκτώ (18) ειδικοτήτων μουσικών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.107 του Ν.4483/2017 & εξουσιοδότηση Δημάρχου για έκδοση ανακοίνωσης και ορισμό επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ