Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος κατά της υπ. αριθ. 45/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (ΜΕΝΑ AZIS κατά του Δήμου Σερβίων) – Νέο αίτημα για συμβιβαστική επίλυση κατόπιν αναβολής συζήτησης του θέματος κατά τη συνεδρίαση της 29.09.2020 – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

2. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 91582 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ».

3. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 4238/25.08.2020 σύμβασης της υπηρεσίας «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Σερβίων» (20SYMV007216640 2020-08-25).

4. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ