Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ συνεδρίασε διαπ περιφοράς (μέσω απσοτολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποδοχή γνωμοδότησης επιτροπής – Κατακύρωση διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

2. Αποδοχή χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

3. Ανατροπή δεσμεύσεων 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ