Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ συνεδρίασε διαπ περιφοράς (μέσω απσοτολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποδοχή γνωμοδότησης επιτροπής – Κατακύρωση διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

2. Αποδοχή χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

3. Ανατροπή δεσμεύσεων 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού ν. 2 και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

2. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων – Επαναπροκήρυξη.

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

7. Έγκριση διαγραφής ΤΖΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ από το μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερβίων.

8. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς & Αξιολόγηση Προσφορών).

9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (Διαδικασία Μικροδιαφορών) επί της αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Σερβίων.

10. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 81/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Τσιτσιουρής Νικόλαος του Ιωάννη κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

11. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 82/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Μπατσίλας Ιωάννης του Δημητρίου κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

12. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. αριθ. 83/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης – Τακτική Διαδικασία (Δισερής Ξενοφώντας κατά Δήμου Σερβίων). Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση – Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει δια περιφοράς για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από εκδήλωση φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Σερβίων με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων τους για κάλυψη αναγκών λόγω COVID και λοιπών δαπανών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί Δημοτικής οδού και απαλλαγής από υποχρέωση κατασκευής κόμβου της επιχείρησης ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στη θέση «Αλωνοράχη» και «Ασπρόχωμα» της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

6. Παροχή σύμφωνης η μη γνώμης για παράταση μίσθωσης του υπ. αρ. 108 αγροτεμαχίου, στην Κοινότητα Λευκάρων.

 Η 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί στήριξης απόρων κατοίκων του Δήμου ενόψει εορτών και λόγω διάδοσης Covid-19 μέσω προμήθειας τροφίμων – Διάθεση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Σερβίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού και απαλλαγής από υποχρέωση κατασκευής κόμβου  της επιχείρησης ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στη θέση «Αλωνοράχη» και «Ασπρόχωμα» της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση φακέλου έργου και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Δράσεις Προστασίας Υδάτων Δήμου Σερβίων».

2. Έγκριση φακέλου έργου και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σερβίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» (Πρόσκληση ΑΤ 12) και σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποστήριξη υποβολής της πρότασης στα πλαίσια της Α.Τ 12 Πρόσκλησης.

2. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας: 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων», για την πράξη «Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή πράσινου σημείου για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Σερβίων».

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Σερβίων».

4. Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Σερβίων».

5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προκρινόμενων Προσφορών για το διαγωνισμό «Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερβίων 2019-2021».

6. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

7. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

11. Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων τους για κάλυψη αναγκών λόγω COVID και λοιπών δαπανών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδριάσε στις 14/12/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Περί κατανομής πιστώσεων από ΣΑΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε εκτάκτως στις 26/11/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστοληής email) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

2. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε στις 30/11/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021

2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο "Συλλογή βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων", στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», αναφορικά με τις "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων" στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 3532/30-10-2020 πρόσκλησης 132.

2. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Σερβίων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

3. Επικαιροποίηση Μητρώου Πολιτικής Προστασίας

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση τελών ύδρευσης στην Κοινότητα Πολυρράχου.

5. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων.

7. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

8. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 7.375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

9. Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021».

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2020.

11. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για ανάγκες COVID και αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

12. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα του Δήμου Σερβίων» ποσού 30.000,00 από το Πράσινο Ταμείο – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

13. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία του Δήμου Σερβίων» ποσού 50.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

14. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων θέας και αναψυχής» ποσού 37.820,00 € από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η συνεδρίαση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

 

Την Πέμπτη 12/11/2020 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

2. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31, 25, 116, 75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

3. Περί κατανομής πιστώσεων από ΣΑΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ».

5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

6. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».

7. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».

8. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

9. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»

10. Περί ένταξης έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης).

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ