Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού και απαλλαγής από υποχρέωση κατασκευής κόμβου  της επιχείρησης ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στη θέση «Αλωνοράχη» και «Ασπρόχωμα» της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί τοποθέτησης πινακίδων με την ένδειξη «Μαρτυρική Πόλη» στα Σέρβια.

2. Περί χωροθέτησης θέσεων προσωρινής στάθμευσης λεωφορείων και προσθήκης ράμπας εξυπηρέτησης ΑμΕΑ για διευκόλυνση πρόσβασης στον σταθμό των ΚΤΕΛ στα Σέρβια.

3. Περί κοπής δέντρου στην Κοινότητα Σερβίων.

4. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

5. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 7.375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

8. Γνωμοδότηση για λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με απαγόρευση διέλευσης από την κεντρική πλατεία Μεταξά.

9. Περί έγκρισης τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης καθρεπτών οδών για επαύξηση ορατότητας σε δημοτικούς οδούς Κοινότητας Σερβίων Δ. Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί παραχώρησης νόμιμης άδειας εισόδου και εξόδου του αυτοκινήτου του Κρομμύδα Δημητρίου στον πεζόδρομο της οδού Μιαούλη 1 στα Σέρβια.

2. Περί κοπής δέντρων στην Κοινότητα Πλατανορρεύματος

3. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 2.000 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

4. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 3.767,03 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

5. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 882 τεμαχίου έκτασης 260,90 τ.μ. στην Κοινότητα Ροδίτη.

6. Περί παραχώρησης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαζαράδων στο Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαζαράδων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

7. Περί χορήγησης πρόσθετων αδειών Κοινόχρηστου Χώρου στην Κοινότητα Σερβίων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΠΟΝΤΙΚΗΣ

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων.

2. Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού, της επιχείρησης ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί κοπής δέντρων στην Κοινότητα Τρανοβάλτου.

2. Περί κοπής δέντρων στην Κοινότητα Μικροβάλτου.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού, της επιχείρησης ΙΝΤΙΒΑ ΘΕΡΑΠΕΤΙΞ ΙΚΕ στο αγροτεμάχιο 36 της Τ.Κ. Βαθυλάκκου.

4. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Λευκάρων.

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Δήμου.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί λήψης κανονιστικής απόφασης για μεταφορά κάδων απορριμμάτων (αλλαγή θέσεων) στην Κοινότητα Σερβίων.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης 734,68 τ.μ. στη θέση Μπηστηροπούλα στην Κοινότητα Καστανιάς.

8. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης 1.010,83 τ.μ. στη θέση Χαγιάτια στην Κοινότητα Καστανιάς.

9. Περί παροχής πόσιμου νερού στον Καλνταδιώτη Αλέξανδρο του Νικολάου στην περιοχή «Σπαχλίκη» Πλατανορέματος.

10. Περί παροχής πόσιμου νερού στον Σταμκόπουλο Χρήστο του Αθανασίου στην περιοχή «Σπαχλίκη» Πλατανορέματος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ