Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί κοπής δέντρων στην Κοινότητα Τρανοβάλτου.

2. Περί κοπής δέντρων στην Κοινότητα Μικροβάλτου.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού, της επιχείρησης ΙΝΤΙΒΑ ΘΕΡΑΠΕΤΙΞ ΙΚΕ στο αγροτεμάχιο 36 της Τ.Κ. Βαθυλάκκου.

4. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Λευκάρων.

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Δήμου.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί λήψης κανονιστικής απόφασης για μεταφορά κάδων απορριμμάτων (αλλαγή θέσεων) στην Κοινότητα Σερβίων.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης 734,68 τ.μ. στη θέση Μπηστηροπούλα στην Κοινότητα Καστανιάς.

8. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης 1.010,83 τ.μ. στη θέση Χαγιάτια στην Κοινότητα Καστανιάς.

9. Περί παροχής πόσιμου νερού στον Καλνταδιώτη Αλέξανδρο του Νικολάου στην περιοχή «Σπαχλίκη» Πλατανορέματος.

10. Περί παροχής πόσιμου νερού στον Σταμκόπουλο Χρήστο του Αθανασίου στην περιοχή «Σπαχλίκη» Πλατανορέματος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ