Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 21:00 συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων στην Κοινότητα Τρανοβάλτου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου) για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Διαγραφή οφειλών του Δήμου Σερβίων που έχουν υποπέσει σε διαγραφή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

 

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων στην Κοινότητα Τρανοβάλτου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου) για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Ενημέρωση - Συζήτηση για την αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

 

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

2. Παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερβίων - Βελβεντού»

3. Αποδοχή του όρου της παραγράφου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερβίων Βελβεντού».

4. Αποδοχή του όρου της παραγράφου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Αντιπλημμυρική προστασία της βόρειας ζώνης οικισμού Σερβίων».

5. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. & Τακτοποιητικού του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».

6.Περί έγκρισης 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «Βελτίωση προσβάσεων και συντήρηση εγκαταστάσεων & αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

7. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού».

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων, οικονομικού έτους 2019.

9. Κατανομή Σ.Α.Τ.Α 2019 Δήμου Σερβίων

10. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.

11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και Δήμου Βελβεντού για την απόδοση  μισθοδοσιών  που έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους του Δήμου Βελβεντού- Ορισμός μελών παρακολούθησης της σύμβασης

12. Μετακίνηση Αντιδημάρχου εκτός έδρας.

13. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

14. Ορισμός ορκωτών για την Κοινωφελή Επιχείρηση των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΔΙΑΔΥΜΑ.

16. Έγκριση υλοτομίας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ Ελάτης

17. Περί ανάκλησης αποφάσεων για συμμετοχή του δήμου στο «δίκτυο πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα».

18. Περί ανάκλησης αποφάσεων για συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

 

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκλησης VIII, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

2. Αποδοχή συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκλησης ΙV, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

3. Αποδοχή συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκλησης V, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

4. Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ελληνικού Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

5. Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ελληνικού Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

6. Αποδοχή της απόφασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου "Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιπατητικού μονοπατιού για την ανάδειξη του γεωπάρκου στη θέση “ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ” της Τ.Κ. Μικροβάλτου" προϋπολογισμού 145.500,00€ στην υποδράση 19.2.4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Έγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης με την ΟΤΔ.

7. Αποδοχή της Απόφασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου "Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεράιδας Δήμου Σερβίων" προϋπολογισμού 95.500,00€ στην υποδράση 19.2.4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Έγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης με την ΟΤΔ.

8. Αποδοχή μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις χώρων υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Σερβίων».

9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια».

10. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2020-2021.

11. Αποδοχή μετεγκατάστασης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σερβίων στον Ισόγειο χώρο του εδαφολογικού Εργαστηρίου Σερβίων.

12. Καθορισμός εισφοράς του Δήμου Σερβίων στον Σύνδεσμο των  Δήμων Σερβίων  και Βελβεντού με την επωνυμία «Προσχολική Αγωγή – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας».

13. Τροποποίηση της 2/2019 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού.

15. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2020.

16. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την επιβεβαίωση παράνομων υδροδοτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

 

Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση με θέμα:

 Ενημέρωση - συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα για τα προβλήματα και την προοπτική ανάπτυξης του νεοσύστατου Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Παράταση σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων, οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία της βόρειας ζώνης του οικισμού Σερβίων» η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων για την εκτέλεση της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

3. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Βελτίωση προσβάσεων και συντήρηση εγκαταστάσεων & αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

4. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Λαζαράδων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

5. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.

6. Τροποποίηση της 11/2019 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.).

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.

8. Τροποποίηση της 54/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

9. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

10. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σερβίων.

14. Μίσθωση αγροτεμαχίων στον οικισμό Λαζαράδων του Δήμου Σερβίων.

15. Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

16. Τροποποίηση της 265/2015 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 21:00 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση  μεταβατικού προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός επιτροπής Εμποροπανήγυρης Σερβίων έτους 2019.

2. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Ροδίτη.

3. Κατανομή Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από παλιά δάνεια Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας».

5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού.

6. Σύσταση επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων.

7. Σύσταση επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων.

8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) της Π.Ε.Δ.

9. Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών χώρων.

10. Ορισμός επιτροπής για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Σερβίων.

11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων.

12. Ορισμός μελών στην επιτροπή για το κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια και για την προσωρινή και οριστική σφράγιση των, μετά την επιβολή διοικητικής ποινής.

13. Ορισμός μελών του δημοτικού συμβουλίου για την επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων για μίσθωση.

14. Συγκρότηση της επιτροπής εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

15.Ορισμός μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Παιδείας.

16. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06), του Δήμου Σερβίων.

17. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.

18. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων και διεξήχθη η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019 αντίστοιχα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 Θωμάς ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ