ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκλησης VIII, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

2. Αποδοχή συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκλησης ΙV, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

3. Αποδοχή συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκλησης V, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

4. Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ελληνικού Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

5. Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ελληνικού Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

6. Αποδοχή της απόφασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου "Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιπατητικού μονοπατιού για την ανάδειξη του γεωπάρκου στη θέση “ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ” της Τ.Κ. Μικροβάλτου" προϋπολογισμού 145.500,00€ στην υποδράση 19.2.4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Έγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης με την ΟΤΔ.

7. Αποδοχή της Απόφασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου "Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεράιδας Δήμου Σερβίων" προϋπολογισμού 95.500,00€ στην υποδράση 19.2.4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Έγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης με την ΟΤΔ.

8. Αποδοχή μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις χώρων υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Σερβίων».

9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια».

10. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2020-2021.

11. Αποδοχή μετεγκατάστασης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σερβίων στον Ισόγειο χώρο του εδαφολογικού Εργαστηρίου Σερβίων.

12. Καθορισμός εισφοράς του Δήμου Σερβίων στον Σύνδεσμο των  Δήμων Σερβίων  και Βελβεντού με την επωνυμία «Προσχολική Αγωγή – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας».

13. Τροποποίηση της 2/2019 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού.

15. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2020.

16. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την επιβεβαίωση παράνομων υδροδοτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ