Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της Α634/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’ Τριμελές) επί της με ΑΓ549/18.10.2017 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Σερβίων.

2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της Α634/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της με ΑΓ549/18.10.2017 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Σερβίων.

3. Περί έγκρισης πρακτικού Ι (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 182512 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

4. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 758 επιφάνειας 12.500,τ.μ. στην Κοινότητα Νεράιδας.

5. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 1124Θ (τμήμα) επιφάνειας 767,03 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

6. Περί αναγνώρισης οφειλής που προκύπτει από ζημιά που προκλήθηκε από συνεργείο του Δήμου σε όχημα ιδιώτη – Εξειδίκευση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση, συζήτηση και κατάθεση προτάσεων / προσθήκης - αντίκρουσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 26/2021 (Τακτική Διαδικασία) αγωγής του Παρασκευά Γεωργίου κατά του Δήμου Σερβίων.

2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της με αριθμό καταχώρισης ΑΓ24/26.01.2021 αγωγής του Κακαλέ Παναγιώτη κατά του Δήμου Σερβίων.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Έκθεση απόψεων - Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Γ΄ Ακυρωτικό Τμήμα) επί της με αριθμό καταχώρισης ΑΚ63/08.03.2021 αίτησης ακυρώσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά 1) της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 2) του Δήμου Σερβίων και 3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την  Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού».

3. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

4. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2021.

5. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Δήμο.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού.

7. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ».

8. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ».

9. Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) διαγωνισμού για τη μελέτη: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

10. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποδοχή γνωμοδότησης επιτροπής – Κατακύρωση διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

11. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ» λόγω κατεπείγοντος.

12. Περί αναγνώρισης οφειλής για μίσθωση έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων – Διακοπή υποχρέωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης πρακτικού Ι (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 181250 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

2. Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 180394 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

3. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

4. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 758 στην Κοινότητα Νεράιδας.

5. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 1124 (τμήμα) στην Κοινότητα Λευκάρων.

6. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 54 επιφάνειας 5.296,73 € στην Κοινότητα Σερβίων (Παλαιά ΛΑΒΑ).

7. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τρανοβάλτου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων.

8. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τριγωνικού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων.

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.

10. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

11.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 21:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριστριών σχολικών μονάδων μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εξουσιοδότηση δικηγόρου για κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στο δάσος «Μάνα Νερού» Μεσιανής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2. Περί έγκρισης πρακτικού Ι (Αποσφράγιση – Έλεγχος δικαιολογητικών – Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 180218 για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Περί έγκρισης πρακτικού οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021» (Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών).

4. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τρανοβάλτου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων.

5. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τριγωνικού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων.

6. Περί αποδοχής δωρεάν παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη Πίνακα Υλοτομίας Α/Τ 446 Ο.Δ. Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων.

7. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

8. Εισήγηση προς το ΔΣ για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.

9. Επικαιροποίηση απόφασης 141/2021 περί απόρριψης δαπανών από Μητρώο Δεσμεύσεων.

10. Προγραμματισμός προσλήψεων Δήμου έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 94015 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».
2. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
4. Εισήγηση – Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Διαγωνισμού «Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερβίων 2019 - 2021».
5. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου - Σύνταξη γνωμοδότησης για λήψη ή μη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο κατόπιν της με αρ. πράξης ΠΟΕ386/29-09-2020 της Προέδρου του Γ΄ Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε από την με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 αγωγή της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη κατά των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
6. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ».
7. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».
8. Περί ανάκλησης της υπ. αριθ. 76/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμού των όρων προκήρυξης θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή
9. Περί απόρριψης δαπανών από το Μητρώο Δεσμεύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 21:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Αποδοχή χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί 2ης Τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2021 Κοινωφελούς Επιχείρησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 180394 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 94012 και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
4. Περί επέκτασης χρόνου παράδοσης σαρώθρου στα πλαίσια του διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
5. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Λιβαδερού.
6. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από την με αριθ. κατάθεσης ΑΓ24/26.01.2021 αγωγή του ΚΑΚΑΛΕ Παναγιώτη του Ιωάννη κατά Δήμου Σερβίων - Γνωμοδότηση Δικηγόρου -  Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 18.06.2021.
7. Περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων 290 και 595 στην Κοινότητα Ροδίτη.
8. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
10. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
2. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Γνωμοδότηση κατ’ άρθρο 72 παρ.1ι του Ν.3852/2010 περί υποβολής προσφυγής σε διοικητική αρχή - Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου - Αίτηση ανάκλησης της υπ. αριθ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Δασολογίου Π.Ε. Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα – έγκριση εξόδων μετάβασης – Εξειδίκευση πίστωσης.

2. Περί έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Περί έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

4. Περί επικαιροποίησης Μητρώου Πολιτικής Προστασίας.

5. Περί χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνίας (πυρκαγιά) – Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.

6. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία πεζόδρομου ποδηλατόδρομου για την διασύνδεση της λίμνης Πολυφύτου με τα κάστρα Σερβίων», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», αναφορικά με "Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας".

7. Περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

9. Περί Ορισμού και εξουσιοδότησης αρμόδιου υπαλλήλου ως προς τη διαχείριση του κληροδοτήματος Ευθαλίας Δικαιοφύλακος.

10. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στον οικισμό Λάβας.

11. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 148/24Α (Περιοχή Κουτλούι) και 369 (Περιοχή Λούτσες) επιφάνειας 39,5 και 4,725 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Αυλών.

12. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στο Ο.Τ. 173 με αριθμό κτηματογράφησης 100105 συνολικής επιφάνειας 2.161,50 m2, στην Κοινότητα Σερβίων.

13. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 305 (Περιοχή Κέδαρος) και 194 (Περιοχή Αμυγδαλιές) επιφάνειας 2,2 και 6 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Ιμέρων.

14. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 307 και 308 επιφάνειας 3,25, 1,75, 17,311 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων.

15. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης οικοπέδου (Ο.Τ. 41 αρ. 225) στην Κοινότητα Μεσιανής.

16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

17. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του συνιδιόκτητου δάσους για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

2. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

3. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων και κατασκευή πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Γυμνάσιο – Λύκειο Σερβίων».

4. Περί επέκτασης χρόνου παράδοσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

5. Περί επέκτασης χρόνου παράδοσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

6. Περί έγκρισης πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

7. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

9. Περί 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2021 Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 48/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με προθήκη ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την συνολική πράξη με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός του Δήμου Σερβίων», η οποία θα υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση ΑΤ08

2. Έγκριση πρακτικού τιμών και μελέτης «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

3. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης με τίτλο:
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» και σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών.

4. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», για την πράξη «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας  στον Δήμο Σερβίων». Έγκριση των υποβαλλόμενων μελετών.

5. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημείων και οικοτόπων», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», αναφορικά με «Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών (υποδομές) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

6. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Χώρος Εξυπηρέτησης Αλιέων και Επισκεπτών», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», αναφορικά με "Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας".

7. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 94012 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου και όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

9. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια».

10. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».

11. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

12. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Σερβίων» – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

13. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

14. Καθορισμός του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

15. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

16. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

17. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».

18. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης με αριθμό 307 επιφάνειας 17,311 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

19. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 305 (Περιοχή Κέδαρος) και 194 (Περιοχή Αμυγδαλιές) επιφάνειας 2,2 και 6 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Ιμέρων.

20. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 148/24Α (Περιοχή Κουτλούι) και 369 (Περιοχή Λούτσες) επιφάνειας 39,5 και 4,725 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Αυλών.

21. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης οικοπέδου (Ο.Τ. 41 αρ. 225) στην Κοινότητα Μεσιανής.

22. Περί συμπλήρωσης της 140/20 Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και καθορισμού όρων πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

23. Τροποποίηση σύμβασης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

24. Τροποποίηση απόφασης 33/2021 Οικονομικής επιτροπής λόγω εισαγωγής λανθασμένων κωδικών εκ παραδρομής.

25. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ