Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα – έγκριση εξόδων μετάβασης – Εξειδίκευση πίστωσης.

2. Περί έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Περί έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

4. Περί επικαιροποίησης Μητρώου Πολιτικής Προστασίας.

5. Περί χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνίας (πυρκαγιά) – Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.

6. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία πεζόδρομου ποδηλατόδρομου για την διασύνδεση της λίμνης Πολυφύτου με τα κάστρα Σερβίων», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», αναφορικά με "Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας".

7. Περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ».

9. Περί Ορισμού και εξουσιοδότησης αρμόδιου υπαλλήλου ως προς τη διαχείριση του κληροδοτήματος Ευθαλίας Δικαιοφύλακος.

10. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στον οικισμό Λάβας.

11. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 148/24Α (Περιοχή Κουτλούι) και 369 (Περιοχή Λούτσες) επιφάνειας 39,5 και 4,725 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Αυλών.

12. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στο Ο.Τ. 173 με αριθμό κτηματογράφησης 100105 συνολικής επιφάνειας 2.161,50 m2, στην Κοινότητα Σερβίων.

13. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 305 (Περιοχή Κέδαρος) και 194 (Περιοχή Αμυγδαλιές) επιφάνειας 2,2 και 6 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Ιμέρων.

14. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 307 και 308 επιφάνειας 3,25, 1,75, 17,311 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων.

15. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης οικοπέδου (Ο.Τ. 41 αρ. 225) στην Κοινότητα Μεσιανής.

16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

17. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του συνιδιόκτητου δάσους για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ