Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ A' ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

2. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β' ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

3. Καθορισμός του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

4. Καθορισμός του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

5. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

8. Περί έγκρισης της υπ. αριθ. 15/2019 Απόφαση του Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας για απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών συσσιτίου.

9. Περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».

10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 760/18.02.2020 Απόφασης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος περί ορισμού διμελούς επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., της παρ.8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2020-2021.

11. Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου, των όρων και των μελών της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και λοιπού εξοπλισμού στην κλειστή αίθουσα άθλησης Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ