Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το ΔΣ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Ψήφιση πιστώσεων προσωρινού  προϋπολογισμού 2020.

3. Επικύρωση πρακτικών κλήρωσης ανάδειξης επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων.

4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.

5. Περί μίσθωσης έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Περί ανάκλησης της υπ. αριθ. 49/2019 Απόφασης για καθορισμό όρων μίσθωσης χώρου στην Κοινότητα Σερβίων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ