Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το ΔΣ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Έγκριση μετάβασης αντιδημάρχου εκτός Σερβίων και κάλυψης εξόδων μετακίνησης.

3. Έγκριση Πρακτικού 2 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λιβαδερού» - Κατακύρωση σύμβασης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ