Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης πρακτικού οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών).

2. Περί έγκρισης πρακτικού οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών).

3. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88533 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

4. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88547 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΑΝΤΙKATΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΤΗΣ».

5. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

6. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

7. Περί έγκριση μελέτης προμήθειας για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» στα πλαίσια της πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Δυτική Μακεδονία», κωδικός πρόσκλησης: 124, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4417 (Έκδοση 10).

8. Περί έγκρισης Κατάρτισης Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2354/2-6-2020 Πρόσκληση Δήμου Σερβίων.

9. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων (Ο.Τ. 41Α – Αριθμός 014806).

10. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 000 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

11. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 882 τεμαχίου έκτασης 260,90 τ.μ. στην Κοινότητα Ροδίτη.

12. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 82 αγροτεμαχίου έκτασης 500,00 τ.μ. στην Κοινότητα Σερβίων.

13. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος τεμαχίου 588 έκτασης 274,28 τ.μ. (Αναδασμού Σερβίων) στη θέση «Ραγάζια».

14. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στον οικισμό Λάβας – Επαναπροκήρυξη.

15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

16 Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση συναυλίας στο Υπαίθριο Θέατρο Βυζαντινής Καστροπολιτείας στις 28 Αυγούστου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ