Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Περί υποβολής αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 σύμφωνα με την εγκύκλιο με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021» (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ