Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με τις υπ. αριθ. 651 και 710 Αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021».
2. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ