Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ