Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88474 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ».
2. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 90591 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
3. Περί έγκρισης Ισολογισμού ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το έτος 2018.
4. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» σχετικά με κατατιθέμενη επί του ανωτέρου διαγωνισμού ένστασης.
5. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Ελάτης (αρ. 451 εμβαδού 80.625 τ.μ.)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ