Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης πρακτικού ν. 2 και κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».
2. Περί έγκρισης πρακτικού ν. 2 και κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».
3. Περί έγκρισης 1ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
4. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88700 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
5. Περί έγκρισης πρακτικού ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς & Αξιολόγηση Προσφορών)
6. Περί έγκρισης πρακτικού ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς & Αξιολόγηση Προσφορών)
7. Περί εκμίσθωσης των υπ. αριθ. 305, 306, 308 αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Σερβίων.
8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Παράσταση και συζήτηση της έφεσης της Κουγιώνη Ελένης κατά της υπ’αριθ.117/2016 απόφασης του Τρ. Διοικ. Πρωτ. Κοζάνης και κατά του Δήμου Σερβίων ενώπιον του Β΄ Τμήματος Ουσίας του Διοικητικού  Εφετείου Θεσσαλονίκης (τριμελούς σύνθεσης) κατά τη δικάσιμο της 14.07.2020 (αποζημίωση των άρθρων 105 και 106 Α.Κ)
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Παράσταση και συζήτηση της αγωγής της Μπηλιάτη Μαρίας κατά του Δήμου Σερβίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά τη δικάσιμο της 10.07.2020 (μισθολογικές διαφορές - καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας)
10. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Παράσταση και συζήτηση της αγωγής των υπαλλήλων του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού Αγγέλη Ειρήνη, Άγρου Δημητρίου κτλ κατά του Δήμου Σερβίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά τη δικάσιμο της 10.07.2020 (μισθολογικές διαφορές - καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας)
11. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Παράσταση και συζήτηση της αγωγής των υπαλλήλων του πρώην ΝΠΔΔ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» κατά του Δήμου Σερβίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά τη δικάσιμο της 10.07.2020 (μισθολογικές διαφορές - καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας)
12. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και του Αριστείδη Φλώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (είσπραξη τόκων και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης)
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ