Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88474 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ».

2. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88481 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ».

3. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88700 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

4. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88512 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».

5. Έγκριση 1ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

6. Έγκριση 1ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

7. Έγκριση 1ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

8. Έγκριση 1ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

9. Έγκριση 1ου πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

10. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης κυλικείου στον οικισμό Λάβας.

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

12. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης τμήματος τεμαχίου 588 έκτασης 4.274,28 τ.μ. (Αναδασμού Σερβίων) στη θέση «Ραγάζια».

13. Περί διάθεσης πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων, ποσοστού έως πενήντα τοις εκατό (50%) προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών βάσει ΠΝΠ 13.04.2020 – ΦΕΚ 84΄ / Α – Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ