Τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

2. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

3. Περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 52/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

4. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ιωάννη Μπαλάνη του Μάρκου κατά του Δήμου Σερβίων. (παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού Βελβεντού κατά τα έτη 2017-2018)

7. Αποδοχή Γνωμοδότησης Δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Γακίδη Αναστασίου επί της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021» – Συνέχεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ