Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών έργων ανακατασκευής Παιδικών Σταθμών  του Δήμου.

2. Περί αποδοχής αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση διαγωνισμού βιολογικών.

3. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.

4. Περί κήρυξης διαπραγμάτευσης διαγωνισμού ως άγονης και απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ».

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιου για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ