Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με την απολιγνιτοποίηση της περιοχής

2. Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία των ΤΟΕΒ του Δήμου Σερβίων.

3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

4. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων.

5. Αίτηση για διάλυση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Βαθυλάκκου – Μεσιαννής – Κουβουκλίων – Ροδίτη».

6. Ένταξη στο Ε.Α.Π της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων».

7. Περί αποδοχής τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002395 στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

8. Έγκριση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερβίων.

9. Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 4454/20-12-2019 Πρόσκλησης 108.

10. Περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στο αγροτεμάχιο 36 της Τ.Κ. Βαθυλάκκου, για την επιχείρηση ΙΝΤΙΒΑ ΘΕΡΑΠΕΤΙΞ ΙΚΕ.

11. Περί Λύσης Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων & Βελβεντού

12. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

13. Περί μεταφοράς κάδων απορριμμάτων (αλλαγή θέσεων) στην Κοινότητα Σερβίων.

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων, οικονομικού έτους 2020.

15. Αποδοχή ποσών από την εκμετάλλευση λατομείων.

16. Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείων Σερβίων», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 4454/20-12-2019 Πρόσκλησης 108.

17. Ενημέρωση για τον ετήσιο απολογισμό δράσης έτους 2109 της ΔΙΑΔΥΜΑ.

18. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης «Wifi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες».

19. Τροποποίηση της 14/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Σερβίων σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υλικών και υπηρεσιών.

20. Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Σερβίων.

21. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε ημερομισθίων κατ΄ άτομο το μήνα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ