Τη Δευτέρα 26/10/2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020 για την έγγραφή της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων».

2. Ένταξη στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της περιόδου 2012 - 2016 του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων»

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

4. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στα Σέρβια.

5. Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

6. Περί τοποθέτησης πινακίδων με την ένδειξη «Μαρτυρική Πόλη».

7. Περί χωροθέτησης θέσεων προσωρινής στάθμευσης λεωφορείων και προσθήκης ράμπας εξυπηρέτησης ΑμΕΑ διευκόλυνση πρόσβασης στον σταθμό των ΚΤΕΛ στα Σέρβια.

8. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31, 25, 116, 75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

9. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα, στην Κοινότητα Σερβίων.

10. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

11. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης του υπ. αρίθμ. 590 αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 7.375 τ.μ της κτηματικής περιοχής Σερβίων

12. Γνωμοδότηση για λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με απαγόρευση διέλευσης από την κεντρική πλατεία Μεταξά.

13. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2021.

14. Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού στον Οικισμό  Φρουρίου της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

Η 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ