Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 συνεδρίασε (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου κοινότητας Λευκάρων του Δήμου Σερβίων», στα πλαίσια του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων" της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 1671/28.05.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.

2. Περί έγκρισης σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή Βελβεντού».

3. Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σερβίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 για την δημιουργία: α) χώρου εξυπηρέτησης αλιέων και επισκεπτών β) θέσεων θέας και αναψυχής.

4. Περί σύστασης νέας Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Σερβίων.

5. Περί αποδοχής του Κ.Η.Φ.Η από τον Δήμου Σερβίων.

6. Περί κατανομής - διάθεσης πιστώσεων από ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερβίων

7. Έγκριση εγγραφών των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερβίων.

8. Συναίνεση για αδειοδότηση κτηνοτροφικής μονάδας στην Κοινότητα Ελάτης.

9. Περί εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης (Αριθμός τεμαχίου 451 εμβαδού 80.625 τ.μ) στην Κοινότητα Ελάτης του Δήμου Σερβίων.

10. Περί απαγόρευσης βόσκησης στην Κοινότητα Ελάτης.

11. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή ταμιευτήρα της κοινότητας Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων», στα πλαίσια του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων" της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 1671/28.05.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.

12. Ένταξη στο ΕΑΠ του δήμου της χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του αγωγού προσαγωγής ύδατος, της δεξαμενής αναρίθμησης και του δικτύου άρδευσης της κοινότητας Τριγωνικού.

13. Ένταξη στο ΕΑΠ του δήμου της χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του ταμιευτήρα, του αγωγού προσαρμογής, της δεξαμενής αναρίθμησης και του δικτύου άρδευσης, στην θέση μεγάλος κάμπος της κοινότητας Λιβαδερού.

14. Ένταξη στο ΕΑΠ του δήμου της χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του ταμιευτήρα και δικτύου άρδευσης στα πατατοχώραφα της κοινότητας Καστανιάς.

15. Ένταξη στο ΕΑΠ του δήμου της χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής της επέκτασης του δικτύου άρδευσης των Σερβίων προς τη περιοχή νότια της κοινότητας Γουλών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ