Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 19:30 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων  του Πολιτιστικού  Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού άρθρου 33 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 84Α/2020) του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

3. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων.

4. Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στη θέση "Αηλιάς" Κ. Λιβαδερού», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τα «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 1372/28-04-2020 Πρόσκλησης 113.

5. Περί συμμετοχής του Δήμου Σερβίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019 - 2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο και υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων».

6. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.

7. Περί Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικον έτους 2020.

8. Περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στο αγροτεμάχιο 1119 (θέση ΚΟΚΚΙΝΟΗ) της Τ.Κ. Σερβίων, για την επιχείρηση ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

9. Περί σύμφωνης γνώμης για μεταλλευτική έρευνα με 17 γεωτρήσεις πυρηνοληψίας σε περιοχή έκτασης 898.850 τ.μ στη θέση «Πετρωτό» Δ.Ε Λιβαδερού στην Εταιρεία Μ.Ε.ΤΕ ΑΕ.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε ημερομισθίων κατ΄ άτομο το μήνα.

11. Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για την υλοποίηση της πράξης « Ίδρυση και λειτουργία δομής έρευνας, Εθνικών Προγραμμάτων στο Δήμο Σερβίων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ