Την Τετάρτη 06/05/2020 συνεδρίασε (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

2. Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 41α επί της Κωνσταντίνου Κάρπου στα Σέρβια.

3. Παράταση μίσθωσης ακινήτων για ένα έτος στον οικισμό Φρουρίου της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

4. Περί εισφοράς μισθωτικού δικαιώματος Δημοτικού λατομείου πωρόλιθου εκτάσεως 99.236,16 τ.μ. στη θέση «Γυμνή Ράχη» της Κοινότητας Ροδίτη του Δήμου Σερβίων.

5. Τοπική παρέμβαση στη πλατεία λαϊκής αγοράς.

6. Συμμετοχή του Δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ