ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά της υπ'αριθμ.85/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Φαρμάκη Αθανασίου του Θωμά κατά του Δήμου Σερβίων -  Βελβεντού / Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

2. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά της υπ'αριθμ.104/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Λιόλιου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Σερβίων -  Βελβεντού / Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Κουτζιακουτζίδη Παρασκευά του Κοσμά κατά του Δήμου Σερβίων. (Δικηγόρος: Παπαστεργίου Ελευθερία του Αλεξάνδρου, Α.Μ. Δ.Σ. Κοζάνης 505).

4. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά της υπ'αριθμ.83/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Λιόλιου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Σερβίων -  Βελβεντού / Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

5. Καθορισμός του τρόπου, των όρων και των μελών της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λιβαδερού».

6. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την μεταβίβαση (πώληση) εδαφικής έκτασης που είναι υποχρεωτικά προσκυρωτέα στο Ο.Τ. 21β του ρυμοτομικού σχεδίου Σερβίων ιδιοκτησίας Δήμου Σερβίων και καθορισμός τιμής μονάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ