ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού συντήρησης σταθμών επεξεργασίας λυμάτων.

3. Περί απευθείας ανάθεσης αποκομιδής απορριμμάτων μέχρι την ανάδειξη αναδόχου του σχετικού διαγωνισμού.

4. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1048/17-10-2019 απόφασης του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων, για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Βαθυλάκκου – Μεσιανής – Κουβουκλίων και Ροδίτη».

5. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1050/17-10-2019 απόφασης του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων, για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια».

6. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1052/17-10-2019 απόφασης του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων, για το έργο: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».

7. Αντικατάσταση πληρεξούσιου Δικηγόρου και εκ νέου ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου: Κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ιορδάνη Μεχτερίδη κατά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Δικηγόρος Παπανίκου Δέσποινα του Γεωργίου , Α.Μ. Δ.Σ. Κοζάνης 518)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ