Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων και οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Σερβίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για την τεχνική και οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 203.980,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. (δημόσια δαπάνη: 203.980,00 €)
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων και οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά:

Ομάδα Α
•    Προμήθεια ενός  (1) Απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12,0 m3

Ομάδα Β
•    Προμήθεια πενήντα (50) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 660lt
•    Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 360lt,
•    Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 240lt,
•    Προμήθεια τετρακοσίων (400) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 10lt

Ομάδα Γ
•    Προμήθεια εξήντα (60) κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι:
•    Προσφορές υποβάλλονται για τουλάχιστον ένα (01) από τα ανωτέρω τμήματα και μέγιστο αριθμό τμημάτων τρία (03) (το σύνολο της προμήθειας)
•    Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (03)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 34144512-0, 44613800-8

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Συλλογή Βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075028, ύψους 203.980,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%, (δημόσια δαπάνη: 203.980,00 €) δυνάμει της με αρ. 2432/05.07.2021 Απόφασης ένταξης πράξης (ΑΔΑ: 614Φ7ΛΨ-ΟΩΧ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24 Δεκεμβρίου 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Ιανουαρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» σας κοινοποιούμε την υπ΄αρ. πρωτ.: 4147/09.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ1Η46ΜΓΗ5-ΝΝΙ) προκήρυξη του Δήμου Σερβίων για την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι, με δικαίωμα παράστασης τουλάχιστον ενώπιον Εφετείων (παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω), όπως υποβάλουν στο Δήμο Σερβίων αίτηση υποψηφιότητας/συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο (08/12/2021).

Η αίτηση δέον όπως συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περικλείονται όλα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη (η αίτηση δεν θα περικλείεται στο φάκελο παρά θα συναποστέλλεται με αυτόν, προκειμένου να κατατεθεί αρμοδίως).

Η αίτηση θα απευθύνεται στο Δήμο Σερβίων (υπ’ όψιν του Γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής κ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου - τηλ.2464350119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και θα υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 50500 ΣΕΡΒΙΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς θα κριθεί από την ημερομηνία αποστολής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ