EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ME ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γενικά

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Πλαισιώθηκε νομοθετικά από τον Ν. 2472/1997 που βασιζόταν στην κοινοτική Οδηγία 95/46, η οποία καταργήθηκε από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (στο εξής ΓΚΠΔ). Ως ειδικότερος νόμος του Κανονισμού ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 25/5/2018 ψηφίστηκε ο Ν. 4624/2019 με τον οποίο καταργήθηκαν κατά το πλείστον οι διατάξεις του Ν. 2472/97 και έγιναν κυρίως αναφορές στον δημόσιο τομέα.

Η παρούσα πολιτική αποτελεί εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης του Δήμου Σερβίων σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ προς τα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα η Πολιτική αυτή έχει ως ρόλο την ενημέρωση των εργαζομένων στον Δήμο μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των ιδίων όσο και τον πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Δήμου.    

1. Έννοιες

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να γίνει γνωστή («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρειεπιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«δεδομένα ειδικής κατηγορίας»:προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Δημιουργήσαμε αυτή την ιστοσελίδα για να μπορούν οι πολίτες μας να μαθαίνουν τα νέα του Δήμου μας, τις ανακοινώσεις και δελτία τύπου, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις μας, να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα του Δήμου και να μπορούμε να τους δίνουμε τα στοιχεία με τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των δημοτών μας και τηρούμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δημοτών από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους όταν πλοηγούνται στην ιστοσελίδα μας.

Ο Δήμος Σερβίων σας ενημερώνει με την παρούσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε συντάξει και υιοθετήσει την Πολιτική αυτή σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

1. Δήμος Σερβίων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 Ο Δήμος Σερβίων είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και εδρεύει στα Σέρβια, Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 50500, Τηλέφωνο: 2464350100 Φαξ: 2464024655 Ιστοσελίδα http://www.dservion.gr και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Σχετικά με ερωτήσεις σας ή αιτήματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο μας μέσω των στοιχείων του Υπεύθυνου Προστασίας του Δήμου μας - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Τι είναι «προσωπικά δεδομένα» και πώς τα επεξεργαζόμαστε

Οι πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία από μόνα τους ή έπειτα από συνδυασμό με άλλα στοιχεία μπορούν να αποδώσουν την ταυτότητα σας, συνιστούν προσωπικό σας δεδομένο. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016, του Ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν μας αποστέλλετε mail που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. Τα στοιχεία αυτά είναι συνήθως:

- Το όνομα και επώνυμό σας,

- Δεδομένα Επικοινωνίας: email

- Δεδομένα μέσω Cookies.

 3. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Ο Δήμος μας έχει ευθυγραμμιστεί με τις εντολές του ΓΚΠΔ και εφαρμόζει όλες τις αρχές για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής σας σε εθελοντικά προγράμματα. Νομική βάση επεξεργασίας, δηλαδή το νόμιμο δικαίωμά μας με βάση το οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Στην περίπτωση που εγερθεί νομική αξίωση, τα τηρούμε έως το πέρας της οποιασδήποτε δικαστικής διαμάχης.

4. Τα Δικαιώματα σας

 Στέλνοντάς μας e- mail στα παραπάνω στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας μας μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

 Τα δικαιώματα σας είναι τα παρακάτω:

- Το δικαίωμα πρόσβασης

- Το δικαίωμα διόρθωσης

- Το δικαίωμα διαγραφής

- Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

- Το δικαίωμα φορητότητας

- Το δικαίωμα εναντίωσης

- Το δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Όταν ασκείτε ένα δικαίωμά σας σας απαντούμε σε 1 μην από τη λήψη τους εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε ασκήσει πολλά δικαιώματα. Εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε αντίστοιχα.

Αρχικά με την άσκηση του δικαιώματός σας μπορεί να σας ζητήσουμε να ταυτοποιήσουμε τα στοιχεία σας.

Γενικά ως αρχή δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο μπορεί να είναι υπερβολικό ή αβάσιμο το αίτημά σας, οπότε θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις σε αυτή την περίπτωση.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr), Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, 2106475600, φαξ. 210 6475628.

 5. Πού μπορεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας ;

 Ο Δήμος Σερβίων στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων και της λειτουργίας τους συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα του και να σας ενημερώνει. Τα δεδομένα στα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση οι εταιρείες αυτές είναι τα απολύτως απαραίτητα. Ο Δήμος μας έχει συνάψει και τις κατάλληλες συμβάσεις προστασίας δεδομένων, όταν χρειάζεται, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

 6. Ασφάλεια

Ο Δήμος μας και οι υπάλληλοί του τηρούν όλα τα μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δημιουργήσαμε τη σελίδα με την τήρηση της ιδιωτικότητάς σας ήδη από τον σχεδιασμό της. Παράλληλα έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε κατά τον δυνατόν η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας να είναι ασφαλής.

7. Αλλαγές στους όρους της Πολιτικής

Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική π.χ. σε περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας, λήψης πρόσθετων μέτρων ή εάν προστεθεί υλικό που μπορεί να συλλέγει δεδομένα σας και για άλλο σκοπό. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική μας, δημοσιεύοντάς την στην ιστοσελίδα μας.

Ημερομηνία θέσης σε ισχύ 01/01/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ COOKIES

CookiePolicy Δήμου Σερβίων

Για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας του Δήμου Σερβίων, χρησιμοποιούμε Cookies ως τρόπο διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικά. Τα cookies έχουν ως πρώτιστο ρόλο τη εξυπηρέτηση στατιστικών σκοπών. Μέσω αυτών είναι δυνατή η βελτίωση της διαδικασίας πλοήγησης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου μας συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία και καθιστώντας δυνατό τον προσδιορισμό των πεδιών του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας  χωρίς να του προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στο υπολογιστή ή στα αποθηκευμένα αρχεία του χρήστη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη λειτουργία της, τη συλλογή των επιλογών και προτιμήσεων του χρήστη της ιστοσελίδας, την αναγνώριση των συχνών επισκεπτών, τη διευκόλυνση της πρόσβασής του.

Τα cookies επίσης συλλέγουν δεδομένα τα οποία κατόπιν επεξεργασίας τους συντελούν στη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα και αναγκαία για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου.

«Απαραίτητα»

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

«Λειτουργικότητας / προτίμησεων»

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις προτιμήσεις σας (πχ γλώσσα) με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων λειτουργιών. Χρησιμεύουν επίσης και κατά την παροχή ζητούμενων υπηρεσιών, όπως η προβολή βίντεο και η χρήση κοινωνικών μέσων. Τα συγκεκριμένα cookies δεν παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη χρήση των συγκεκριμένων cookies αλλά ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και η πρόσβασή του στο περιεχόμενό της να είναι περιορισμένη.

«Στατιστικά Cookies»

Τα συγκεκριμένα cookies, συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα (πχ ποιες σελίδες επισκέπτεται, εάν προκύπτουν κατά την επίσκεψη μηνύματα σφάλματος κ.λπ.) Η χρήση τους συντελεί στην συλλογή στατιστικών στοιχείων με σκοπό την επεξεργασία τους ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία και η απόδοση της ιστοσελίδας.

Η εγκατάσταση των cookies της προτίμησής σας (πλην των Απαραίτητων) προϋποθέτει τη σχετική συγκατάθεσή σας η οποία θα ζητάται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, δηλώνοντας τις σχετικές επιλογές. Για την εγκατάσταση των Απαραίτητων cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράφετε τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας όποτε το επιθυμείτε. Κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, τα Απαραίτητα cookies θα εγκατασταθούν εκ νέου

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείετε συγκεκριμένα cookies από συγκεκριμένες εταιρείες, τα οποία δεν επιθυμείτε να εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας στους εξής browsers:

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητά μας!

Ο Δήμος Σερβίων προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από την παράνομη επεξεργασία τους και τηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου αυτά να είναι ασφαλή. Έπειτα από τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (στο εξής αποκαλούμενο και ως «ΓΚΠΔ) ο Δήμος μας καταβάλει διαρκείς προσπάθειες ώστε κατά τις συναλλαγές σας με αυτόν να τηρούνται όλες οι εγγυήσεις προστασίας δεδομένων.

Ο Δήμος Σερβίων αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του είτε είστε δημότης/ επισκέπτης και επιθυμείτε να λάβετε τις υπηρεσίες του Δήμου είτε είστε εργαζόμενος σε αυτόν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 246350100

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 50500, ΣΕΡΒΙΑ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία σας που είναι απολύτως απαραίτητα ανάλογα την υπηρεσία στην οποία απευθύνεστε. Μπορεί να σας ζητηθούν τα εξής δεδομένα:

Δεδομένα ταυτότητας: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο την ηλικία,

Δεδομένα επικοινωνίας: Η διεύθυνσή σας, τηλέφωνο, e- mail

Δεδομένα επαγγελματικά: το επάγγελμα, η επαγγελματική σας θέση

Δεδομένα επισκεψιμότητας: τις ημερομηνίες της επίσκεψης,

Δεδομένα ασφάλισης: το ΑΜΚΑ σας μόνο εάν απευθύνεστε σε υπηρεσία που συσχετίζεται με την κατάσταση της υγείας σας ή την παροχή φροντίδας σε εσάς

Δεδομένα φορολογικής ταυτοποίησης: ΑΦΜ, ΔΟΥ όταν αυτό είναι απαραίτητο για την υπηρεσία που χρειάζεστε.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ασκήσουμε νόμιμα τη δημόσια εξουσία, για να τηρήσουμε νόμιμες υποχρεώσεις μας, για να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον καθώς και για να υποστηρίξουμε το βασικό αγαθό της ζωής σας, όταν αυτό χρειαστεί. Τα προαναφερόμενα αποτελούν το νόμιμο δικαίωμά μας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις υποχρεούμαστε να κρατάμε τις πληροφορίες αυτές για είκοσι (20) χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας. Στην περίπτωση που εκδοθεί νομοθέτημα το οποίο ορίζει τη διαγραφή ή καταστροφή των αρχείων μας σε προγενέστερο χρόνο οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με το χρονικό όριο που θέτει ο νόμος και να καταστρέφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πριν το χρονικό αυτό διάστημα.

Τα δεδομένα σας στέλνονται σε τρίτες υπηρεσίες μόνο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας και για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Υπάρχει πιθανότητα να έχει πρόσβαση σε δεδομένα σας συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία, η οποία στο πλαίσιο της τεχνικής ή λειτουργικής υποστήριξης του Δήμου μας.

Έννοιες

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει έναν άνθρωπο («υποκείμενο των δεδομένων») άμεσα ή έμμεσα (ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

1. Δικαίωμα πρόσβασης

2. Δικαίωμα διόρθωσης

3. Δικαίωμα στη λήθη

4. Δικαίωμα στην φορητότητα

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

6. Δικαίωμα εναντίωσης

7. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε παράπονο ή καταγγελία σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα), ΤΚ 11523, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628

 Σας παρακινούμε να επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα!!