Ο Δήμος Σερβίων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 72.256,04 € (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

1. Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εφαρμογή εξοπλισμού και υλικών ανακαίνισης στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Σερβίων. Τα χαρακτηριστικά τους και οι απαιτούμενες προδιαγραφές περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος του παραρτήματος II της Διακήρυξης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 45454100-5 : Εργασίες ανακαίνισης
  • 31523000-8 : Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες
  • 44112200-0 : Επενδύσεις δαπέδων
  • 31524120-2 : Φωτιστικά οροφής
  • 39120000-9 : Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες

2. Διάρκεια της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εφαρμόσει – ενσωματώσει τα αγαθά στο σύνολο των τριών (3) καταστημάτων Κ.Ε.Π. του Δήμου Σερβίων εντός 180 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.., ήτοι 1.165,42 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή μέχρι 21/10/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 2.2).

5. Έγγραφα της σύμβασης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

6. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών - Αποσφράγιση

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 21/03/2024 και ώρα 12:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 28/03/2024 και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

7. Γλώσσα σύνταξης και χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 345719

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων και οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Σερβίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για την τεχνική και οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 203.980,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. (δημόσια δαπάνη: 203.980,00 €)
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων και οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά:

Ομάδα Α
•    Προμήθεια ενός  (1) Απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12,0 m3

Ομάδα Β
•    Προμήθεια πενήντα (50) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 660lt
•    Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 360lt,
•    Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 240lt,
•    Προμήθεια τετρακοσίων (400) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 10lt

Ομάδα Γ
•    Προμήθεια εξήντα (60) κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι:
•    Προσφορές υποβάλλονται για τουλάχιστον ένα (01) από τα ανωτέρω τμήματα και μέγιστο αριθμό τμημάτων τρία (03) (το σύνολο της προμήθειας)
•    Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (03)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 34144512-0, 44613800-8

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Συλλογή Βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075028, ύψους 203.980,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%, (δημόσια δαπάνη: 203.980,00 €) δυνάμει της με αρ. 2432/05.07.2021 Απόφασης ένταξης πράξης (ΑΔΑ: 614Φ7ΛΨ-ΟΩΧ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24 Δεκεμβρίου 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Ιανουαρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» σας κοινοποιούμε την υπ΄αρ. πρωτ.: 4147/09.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ1Η46ΜΓΗ5-ΝΝΙ) προκήρυξη του Δήμου Σερβίων για την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι, με δικαίωμα παράστασης τουλάχιστον ενώπιον Εφετείων (παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω), όπως υποβάλουν στο Δήμο Σερβίων αίτηση υποψηφιότητας/συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο (08/12/2021).

Η αίτηση δέον όπως συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περικλείονται όλα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη (η αίτηση δεν θα περικλείεται στο φάκελο παρά θα συναποστέλλεται με αυτόν, προκειμένου να κατατεθεί αρμοδίως).

Η αίτηση θα απευθύνεται στο Δήμο Σερβίων (υπ’ όψιν του Γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής κ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου - τηλ.2464350119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και θα υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 50500 ΣΕΡΒΙΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς θα κριθεί από την ημερομηνία αποστολής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ