Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 2021 μεταβατικού προϋπολογισμού

2. Περί κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ στην Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων.

3. Περί έγκρισης πρακτικού οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ