Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 21:00 συνεδρίασε διαπ περιφοράς (μέσω απσοτολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια του Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας στα πλαίσια της πρόσκλησης ΚΔΑΥΑ-2020 του Πράσινου Ταμείου. Ορισμός ενός (1) μέλους στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ