Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, του προσωπικού του Συνδέσμου «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας» Δήμων Σερβίων και Βελβεντού, που θα μεταφερθεί στο Δήμο Σερβίων.

2. Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Σερβίων» με κωδικό ΟΠΣ 50018965 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» και Δικαιούχο το Δήμο Σερβίων συνολικού προϋπολογισμού 561.694,54 € και διάρκειας από 01-07-2016 έως 30-06-2022.

3. Σύσταση νέας Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερβίων.

4. Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία στα Σέρβια.

5. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 2.000 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

6. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 3.767,03 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 882 τεμαχίου έκτασης 260,90 τ.μ. στην Κοινότητα Ροδίτη.

8. Περί παραχώρησης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαζαράδων στο Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαζαράδων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

9. Τροποποίηση της 39/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Σερβίων σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υλικών και υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ