Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποδοχή γνωμοδότησης επιτροπής – Κατακύρωση διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού υπηρεσίας για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Σερβίων.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής της Μαλιούρα Γκόγκου Ευαγγελίας κατά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ