ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-06-2021

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκμίσθωση του πρώην Οθωμανικού Σχολείου Σερβίων.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 βάσει των υπ. αριθ. 107/2021 και 126/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 118/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

4. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 131/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

5. Περί πληρωμής υπολοίπου ποσού επιχορήγησης για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού Σερβίων – Εκ νέου κατανομή υπολοίπου χρηματοδότησης.

6. Γνωμοδότηση Δικηγόρου για τη λήψη ή μη απόφασης σχετικά με την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε από την με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 αγωγή της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

7. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Κ.Δ.Α.Π. Βαθυλάκκου.

8. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Κ.Δ.Α.Π. Λιβαδερού.

9. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τα «ΠΑΛΙΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ».

10. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ύδρευση Τριγωνικού.

11. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την απένταξη των μελετών των αρδευτικών του δήμου από το ΕΑΠ του δήμου περιόδου 2012-2016.

12. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την αγορά ακινήτων στα Σέρβια.

13. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τον χαρακτηρισμό της Παλιάς Καστανιάς ως οικισμού ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

14. Τροποποίηση της αριθ. 8-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

15. Επικαιροποίηση της 141-2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

16. Διάθεση καυσόξυλων από το Ανταλλάξιμο δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Τριγωνικού.

17. Διάθεση καυσόξυλων από το Ανταλλάξιμο δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Τρανοβάλτου.

18. Έγκριση εγγραφών των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερβίων.

19. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο νεοσύστατο σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Παραγωγών Π.Ε. Κοζάνης».

20. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ