Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 91582 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ» και διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

2. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού έτους 2018.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020.

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 αναφορικά με το σχέδιο Καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας.

5. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού για κάλυψη αναγκών πρόληψης COVID-19 και αποδοχής χρηματοδότησης για δημιουργία βρεφικού σταθμού – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

6. Περί υποβολής αιτήματος πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2020 για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Σερβίων.

7. Περί αποδοχής παραίτησης μίσθωσης από δημοτική έκταση με αριθμό 363 επιφάνειας 8.625 τ.μ. στην Κοινότητα Σερβίων.

8. Περί έγκρισης εκ νέου προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή ΒΟΓΓΟΠΕΤΡΑ του Δήμου Σερβίων».

9. Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου, των όρων και των μελών της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ