Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων.

2. Περί έγκρισης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την πράξη «Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιπατητικού μονοπατιού για την ανάδειξη του γεωπάρκου στη θέση "Μπουχάρια" της Τ.Κ. Μικροβάλτου».

3. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποιημένη μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού τοπίου και φυτοκοινωνικής διαμόρφωσης της ανατολικής όχθης περιοχής φράγματος Υ.Η.Σ Ιλαρίωνα.

4. Περί αποδοχής συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκλησης XΙ, στους άξονες προτεραιότητας α. «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και β. «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Ειδική επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»

5. Περί τροποποίησης της 353-2015 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων της Προγραμματικής Σύμβασης για την μελέτη με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου».

6. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.

7. Περί Αποχώρησης - Λύσης της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού.

8. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πλαισίου οικιστικής αναβάθμισης οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων Βελβεντού»

9. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων  Σερβίων & Βελβεντού

10. Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σερβίων.

11. Περί καθορισμού αμοιβής για την συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στα Δημοτικά Συμβούλια.

12. Eκμίσθωση κυλικείου στο πάρκο του Αγίου Αχίλλειου στον οικισμό της Λάβας.

13. Περί τροποποίησης της 73-2018 Α.Δ.Σ σχετικά με την συνέχιση οικονομικής συνδρομής του Δήμου Σερβίων για τις νομικές βάσεις πληροφοριών α) Νομοτέλεια και β) Δήμος ΝΕΤ

14. Περί τροποποίησης της 10-2015 Α.Δ.Σ σχετικά με την συνέχιση οικονομικής συνδρομής του Δήμου Σερβίων σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα.

15. Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για σύσταση διοικούσας επιτροπής Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ) βάσει του Ν. 4486/2017.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ