Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της Α634/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’ Τριμελές) επί της με ΑΓ549/18.10.2017 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Σερβίων.

2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της Α634/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της με ΑΓ549/18.10.2017 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Σερβίων.

3. Περί έγκρισης πρακτικού Ι (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 182512 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

4. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 758 επιφάνειας 12.500,τ.μ. στην Κοινότητα Νεράιδας.

5. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 1124Θ (τμήμα) επιφάνειας 767,03 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

6. Περί αναγνώρισης οφειλής που προκύπτει από ζημιά που προκλήθηκε από συνεργείο του Δήμου σε όχημα ιδιώτη – Εξειδίκευση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ