Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση, συζήτηση και κατάθεση προτάσεων / προσθήκης - αντίκρουσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 26/2021 (Τακτική Διαδικασία) αγωγής του Παρασκευά Γεωργίου κατά του Δήμου Σερβίων.

2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της με αριθμό καταχώρισης ΑΓ24/26.01.2021 αγωγής του Κακαλέ Παναγιώτη κατά του Δήμου Σερβίων.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Έκθεση απόψεων - Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Γ΄ Ακυρωτικό Τμήμα) επί της με αριθμό καταχώρισης ΑΚ63/08.03.2021 αίτησης ακυρώσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά 1) της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 2) του Δήμου Σερβίων και 3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ