Την  Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού».

3. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

4. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2021.

5. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Δήμο.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού.

7. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ».

8. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ».

9. Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) διαγωνισμού για τη μελέτη: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

10. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποδοχή γνωμοδότησης επιτροπής – Κατακύρωση διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

11. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ» λόγω κατεπείγοντος.

12. Περί αναγνώρισης οφειλής για μίσθωση έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων – Διακοπή υποχρέωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ