Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 94015 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».
2. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
4. Εισήγηση – Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Διαγωνισμού «Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερβίων 2019 - 2021».
5. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου - Σύνταξη γνωμοδότησης για λήψη ή μη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο κατόπιν της με αρ. πράξης ΠΟΕ386/29-09-2020 της Προέδρου του Γ΄ Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε από την με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 αγωγή της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη κατά των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
6. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ».
7. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».
8. Περί ανάκλησης της υπ. αριθ. 76/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμού των όρων προκήρυξης θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή
9. Περί απόρριψης δαπανών από το Μητρώο Δεσμεύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ